ADR


ADR (fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa umowa dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych sporządzona w Genewie w 1957 roku.  Zgodnie z tą umową jednostki transportowe przewożące towary niebezpieczne powinny być odpowiednio oznakowane i zaopatrzone w nalepki i tablice ostrzegawcze. Każda tego typu jednostka musi być także wyposażona w środki do gaszenia pożaru oraz awaryjny zestaw środków ekologicznych, sprzętu oraz osobistego wyposażenia kierowcy. Proponujemy zestawy ADR dla różnych klas ładunków materiałów niebezpiecznych.

KLASYFIKACJA ADR

Klasa 1     Materiały i przedmioty wybuchowe
Klasa 2     Gazy
Klasa 3     Materiały ciekłe zapalne
Klasa 4.1  Materiały stałe zapalne
Klasa 4.2  Materiały samozapalne
Klasa 4.3  Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
Klasa 5.1  Materiały utleniające
Klasa 5.2  Nadtlenki organiczne
Klasa 6.1  Materiały trujące
Klasa 6.2  Materiały zakaźne
Klasa 7     Materiały promieniotwórcze
Klasa 8     Materiały żrące
Klasa 9     Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...