Oznakowanie ewakuacyjne


Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych mają obowiązek oznakowania dróg ewakuacyjnych znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa. Znaki te powinny posiadać stosowne świadectwo dopuszczenia do stosowania. W naszej ofercie znajdują się znaki wykonane z płyty lub folii pokrytej substancją fotoluminescencyjną, spełniające wymagania norm europejskich.

Zobacz wykaz znaków i tabele formatów w poniższych kartach katalogowych:

  Karta katalogowa znaków ewakuacyjnych

  Karta katalogowa oznakowania technicznych środków przeciwpożarowych służących ewakuacji

 Karta katalogowa znaków uzupełniających

Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...