Punkty pierwszej pomocy


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP § 44. 7. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:

1. punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże zagrożenia wypadkowe lub wydzielanie się par, gazów albo pyłów szkodliwych dla zdrowia- wyposażone
w niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy;

2. apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

3. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.

4. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

5. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3.

6. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.

Proponujemy punkty pierwszej pomocy przeznaczone dla: szkół, basenów, hoteli, obiektów biurowych, centrów handlowych, przemysłu chemicznego, hutniczego, drzewnego oraz inne.


  Karta katalogowa Punkt Pierwszej Pomocy dla szkoły

Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...