Poradnik dla administratora / inwestora obiektu


PORADNIK ADMINISTRATORA / INWESTORA OBIEKTU

Zgodnie z naszym hasłem „Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa” każdego dnia dbamy o bezpieczeństwo naszych partnerów.


Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz.U. 1991 Nr 81, poz. 351 z późniejszymi zmianami) o ochronie przeciwpożarowej właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

  • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno - budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
  • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
  • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
  • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
  • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.
  • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony ppoż. stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, może przejąć w całości lub części ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie.

Wychodząc naprzeciw obowiązującym przepisom, oferujemy Państwu pomoc związaną z usługami instalacyjno – konserwacyjnymi stałych i półstałych instalacji gaśniczych, systemów sygnalizacji pożarowej, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, urządzeń oddymiających, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, pomp w pompowniach przeciwpożarowych, hydrantów i zaworów hydrantowych, przeciwpożarowych klap odcinających, drzwi i bram przeciwpożarowych o ile są wyposażone w systemy sterowania.

Na przeglądy techniczne, konserwacyjne oraz naprawy sprzętu przeciwpożarowego posiadamy autoryzację wszystkich większych producentów, a nasz oddział warsztatowy przeprowadzający remonty, legalizacje i napełnianie butli zdobył certyfikat jakości ISO 9002 oraz spełnia wymogi normy systemu zarządzania środowiska 14001.

Oferujemy Państwu pomoc związaną z dostosowaniem Waszych budynków, obiektów lub terenów do wymogów ochrony przeciwpożarowej poprzez wykonanie m.in. dokumentacji pożarowo – technicznej tj. instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, które są wymagane dla niemalże każdego obiektu, plany ewakuacji, plany rozmieszczenia sprzętu ppoż. oraz oznakowania znakami ppoż., ewakuacyjnymi i innymi, analizy, ekspertyzy oraz konsultacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Przeprowadzane są one w sposób profesjonalny. Duży nacisk kładziemy na zdobycie przez pracowników wiedzy z zakresu znajomości przepisów ppoż., zachowania podczas działań ratowniczo - gaśniczych oraz umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, uruchomiliśmy usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w skład, których wchodzą m.in. szkolenia podstawowe i okresowe wszystkich grup zawodowych, postępowanie powypadkowe, ocena ryzyka zawodowego, instrukcje maszyn urządzeń, doradztwo z zakresu BHP i prawa pracy.

Z przedstawionej powyżej działalności jasno wynika, że jesteśmy w pełni przygotowani do prowadzenia kompleksowej obsługi w zakresie ochrony ppoż. jak i BHP. Współpracę taką nawiązaliśmy z wieloma firmami począwszy od małych kilkuosobowych, a skończywszy na dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, magazynowych i handlowych. Forma taka odpowiada właścicielom i zarządcom nie tylko ze względów praktycznych, ale i ekonomicznych.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a szczególnie chcąc pomóc w doborze najlepszych zabezpieczeń, dostosowanych do Państwa potrzeb, prezentujemy poniżej krótki opis systemów i instalacji.

Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...