Regulacje i przepisy prawne, ustawy


Aktualne akty prawne w oparciu o które świadczymy wszelkie usługi.

 

Normy

 

 • PKN-CEN/TS 54-14 maj 2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14; Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru eksploatacji i konserwacji.
 • PN-EN 671-1 listopad 2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1; Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.
 • PN-EN 1838 2005 Zastosowanie oświetlenia, oświetlenie awaryjne.
 • PN-N-01256-5 styczeń 1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
 • PN-92 N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa
 • PN-EN-671-2 listopad 2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 2; Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.
 • PN-92 N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
 • PN-EN 671-2:2002/A1 maj 2005 Dotyczy PN-EN 671-2:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 2; Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.
 • PN-EN 50172 grudzień 2005 Systemy awaryjnego oświetlania ewakuacyjnego.
 • PN-EN 671-3 luty 2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Cześć 3; Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym.
 • PN-EN 60849 marzec 2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

 

Ustawy, Rozporządzenia

 

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. Nr178, poz. 1380 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w spawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 175 poz. 690, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz.414).
Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...