Pytania i odpowiedzi (FAQ)


Jestem właścicielem stacji LPG. Słyszałem sprzeczne opinie na temat wyposażenia jej w sprzęt ppoż. Co na ten temat mówią przepisy?

Szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia stacji wydawania gazu płynnego znajdzie Pan w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r. Nr 243, poz. 2063). Zgodnie z §120 pkt 4 stację taką należy wyposażyć w 2 gaśnice proszkowe 6 kg i 1 koc gaśniczy na każde stanowisko wydawania gazu płynnego.

Jak sprawdzić, czy gaśnica jest sprawna i zgodna z przepisami ?

Każda gaśnica musi być okresowo sprawdzana przez konserwatora sprzętu gaśniczego. Czynność taka powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż raz na rok. Potwierdzeniem kontroli, naprawy czy napełnienia gaśnicy jest etykieta z datą, pieczęcią i podpisem przyczepiona bądź naklejona na gaśnicę przez konserwatora po wykonaniu czynności. Poza potwierdzeniem sprawności gaśnicy bardzo ważnym jest sprawdzenie daty produkcji jej zbiornika. Jeśli data produkcji wskazuje na wyprodukowanie przed 1992 rokiem lub jeśli takowej daty nigdzie nie ma podanej, gaśnicę należy wycofać z użycia i złomować. Stanowi o tym Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003r. (Dz.U.Nr.121 poz.1138)

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...