System sygnalizacji pożarowej (SSP)


System sygnalizacji pożarowej jest to zespół współpracujących ze sobą urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych, służących do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzeń odbiorczych alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych. System w sposób samoczynny (automatyczny) wykrywa pożar we wczesnym stadium jego rozwoju, a następnie przekazuje tą informację do odpowiednich służb w obiekcie lub do jednostek straży pożarnej. Może również nadzorować oraz sterować innymi urządzeniami przeciwpożarowymi zamontowanymi w danym obiekcie.

W celu zapewnienia ciągłego prawidłowego funkcjonowania, instalacja powinna być regularnie kontrolowana (przeglądana) i poddawana obsłudze technicznej. Najczęściej obsługę codzienną i miesięczną przeprowadzają pracownicy obiektu. Pozostałe okresy konserwacyjne są zapewnione przez naszą Firmę i tak:

Zakres prac konserwacyjnych przeprowadzanych raz na kwartał w celu utrzymania stałej sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej obejmuje: 

 • sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji i podjęcie niezbędnych działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji,
 • spowodowanie zadziałania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze,
 • sprawdzenie, czy monitoring uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo,
 • sprawdzenie zdatności CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi,
 • w miarę możliwości, spowodowanie zadziałania każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum stałej obserwacji,
 • przeprowadzenie wszystkich innych kontroli i prób, określonych przez wykonawcę, dostawcę lub producenta,
 • dokonanie rozpoznania czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych i – jeżeli tak – dokonał oględzin. Oględziny powinny także potwierdzać, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń, co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i, czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne.

Zakres prac konserwacyjnych przeprowadzanych raz w roku w celu utrzymania stałej sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej obejmuje:

 • przeprowadzenie prób zalecanych dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej,
 • sprawdzenie każdej czujki na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta,
 • UWAGA: Chociaż każda czujka powinna być sprawdzona raz w roku, dopuszcza się sprawdzenie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej
 • sprawdzenie zdatności CSP do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych,
 • sprawdzenie wzrokowe czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,
 • dokonanie oględzin w celu ustalenia czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzać, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń, co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i, czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne,
 • sprawdzenie i przeprowadzenie prób wszystkich baterii akumulatorów.

Każda zauważona nieprawidłowość jest odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta.
Nasze działania związane z prowadzeniem przeglądów konserwacyjnych są zgodne z PKN-CEN/TS 54-14:2006 „Systemy sygnalizacji pożarowej” oraz zaleceniami producentów systemów.

Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...